KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME FORMU
07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Bankamızca elde
edilmiş/edilecek ya da Bankamızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin
(“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde Bankamızca
işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale
getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin kişisel
verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Bankamızın başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması
Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak
ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (BDDK, TCMB, MASAK, TBB, vs.) yayımlanmış olan ikincil
düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler
kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve
taahhütlerinin yerine getirilmesi; Bankamızdan (acente sıfatıyla da dahil olmak üzere) talep
ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve
belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin
sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle
kişisel verileriniz Bankamızca işlenmektedir.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA
AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR
Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya
söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve
işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye
Bankalar Birliği Risk Merkezi, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler)
başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73/4. maddesi
kapsamındaki finansal kuruluşlar, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı
ortaklıklarımız, Bankamızca hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da
proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve
kuruluşlar, bankalar, fonlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri,
Şubeleri, ATM’leri, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla
otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.
KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK
KAYDIYLA, ANILAN KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR
Bankamıza başvurarak (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin
bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin
aktarıldığı yurt içinde veya yurt şındaki 3. kişileri öğrenme b) kişisel verileriniz eksik ya da
yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen
şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Bankamızca yapılan
işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, c) kişisel verilerinizin
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.
Bu madde tahtındaki haklarınızı, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden
itibaren kullanmanız mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca
yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen
tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız
saklıdır.